Din sti: Vækst på tværs -> Forside

24-01-2022 Ny rapport: Maabjerg BioEnergy forbedrer miljøet og beskæftigelsen markant.


Der er overraskende store gevinster at hente for både samfundsøkonomien og for miljøet, hvis verdens største bioenergianlæg nord for Holstebro etableres. Det viser en ny rapport fra Rambøll. Alligevel risikerer projektet at strande på de eksisterende miljøregler.

 

I rapporten analyseres de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved opførelsen af verdens største anlæg for bioenergi, Maabjerg BioEnergy nord for Holstebro.

I følge rapporten vil anlægget kunne nedsætte overskuddet af fosfor i projektområdet med 390 tons om året og udledningen af kvælstof med 440 tons, uden at det går ud over produktionen og beskæftigelsen i landbruget og følgeerhvervet.

 

Projektet udnytter både biogassen og fiberfraktionen fra processen til produktion af varme og elektricitet til områdets virksomheder og husstande, og bringer restmaterialet i en form så gødningsstofferne kan udnyttes optimalt, og udbringes hvor der er brug for dem.

 

Maabjerg BioEnergy er dermed et godt bud på en løsning af landbrugets miljøproblemer – vel at mærke uden at de mange arbejdspladser i erhvervet sættes over styr. Det er værd at bemærke, at landbruget og følgeerhvervet alene i Ringkjøbing Amt beskæftiger 11.400 personer og står for en årlig omsætning på godt 4 milliarder kroner.

 

Fortsættes den nuværende praksis, må der forudses en nedgang i omsætningen på ca. 1,3 mia. kr. og i beskæftigelsen på 4200, alene i Ringkøbing Amt.

 

På trods af den åbenlyse gavnlige effekt af projektet, er Maabjerg BioEnergy stødt ind i en afgørende forhindring: Hvis anlægget skal fungere optimalt økonomisk og miljømæssigt, skal den fiberfraktion, som bliver til overs i processen, udnyttes energimæssigt ved afbrænding – en proces der producerer energi svarende til 3.400 husstandes varmeforbrug.

 

Problemet er bare, at fiberfraktionen ikke er optaget i biomassebekendtgørelsen, på linie med halm, flis, grøntpiller m.m., hvilket alt andet lige betyder, at der skal betales afgifter til staten på skønnet 25 millioner kroner om året. Dette ville ganske enkelt gøre det umuligt at realisere projektet.

 

Derfor har Maabjerg BioEnergy nu bedt Miljøminister Connie Hedegaard om at få fiberfraktionen optaget i biomassebekendtgørelsen.

 

Maabjerg BioEnergy følges i dag opmærksomt fra flere sider. Det er en udbredt opfattelse i biogasbranchen, at sagen vil få afgørende indflydelse på fremtidens måde at håndtere landbrugets miljøproblemer i Danmark, samtidig med at projektet kan forøge Danmarks hidtil kendte og uudnyttede biogasressourcer med 60 %, og bidrage til løsningen af vores CO2 – forpligtelser.

 

Samtidig har man i Europa fået øjnene op for projektet. EU har vurderet at projektet har så store perspektiver, at Maabjerg BioEnergy har fået tildelt 28 millioner kroner i støtte, og samtidig er 8 lande i Europa med på listen over observatører. En del af EU-pengene er i øvrigt øremærket til informationsvirksomhed og et internationalt udstillingscenter, som skal være med til at udbrede kendskabet til konceptet og resultater fra Maabjerg BioEnergy.

 

Rapporten kan downloades sammen med sammenfatning og bilag her

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

 

Martin Merrild, formand for Maabjerg BioEnergy, tlf: 21 27 68 46

Alan Lunde, Direktør Maabjerg BioEnergy, tlf: 97 40 59 00

Henrik Høegh, Viceformand i Dansk Landbrug samt formand for Brancheforeningen for Biogas Landbrug, tlf: 40 55 69 72

Carl Aage Dahl, Adm. Direktør, Dansk Landbrug, tlf: 33 39 46 10

Bjarne Juul Kristensen, Chefkonsulent, Rambøll, tlf: 45 98 87 95