Din sti: Vækst på tværs -> Anlægget
  
  
  
 

Anlægget

 

Der er i princippet to formål med etableringen af Maabjerg BioEnergy. Det ene er at reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågylden i et biogasanlæg. Det andet formål er, at producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning. Derudover arbejdes der på at kunne anvende døde dyr og organisk husholdningsaffald og slam i processen.

 

Af hensyn til økonomien skal anlægget være stort.

 

Det forventes, at anlægget vil behandle 450.000 tons biomasse om året. Heraf vil de 386.000 være gylle fra landbruget. Den samlede produktion af biogas når dermed op på 14,5 millioner m3 biogas.

 

Det betyder, at der her bliver tale om det største biogasanlæg i verden. 

 

Baggrunden for at Maabjerg BioEnergy opererer med så store mængder er, at mere end 200 landbrug har meldt sig som leverandører.

 

Det svarer til husdyrgødning fra ca. 25.000 dyreenheder. Hertil tilføjes organisk affald fra fødevareindstrien og spildevand.

Potentiale

 

Den potentielle mængde af råvarer som kan tilføres anlægget er opgjort til 1330 tons pr. døgn.

 

Råvarer

 

Råvarer til Maabjerg BioEnergy er Husdyrgødning (gylle), affald fra slagterier og mejerier, minkkroppe og selvdøde grise, spildevandsslam, energiafgrøder og grønt husholdningsaffald. 

 

Reaktor

tanke

Der opereres med 6 reaktortanke på hver 4000 m3 til biomasse fra husdyrgødning og to reaktortanke på hver 3000 m3 til behandling af biomasse fra industriaaffald og døde dyr.