EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

RåvarerEftersom et af hovedformålene med Maabjerg BioEnergy er at nedbringe belastningen i regionen, indtager husdyrgødning helt naturligt en central plads i råvaresammensætningen. Anlægget tilføres gylle og ensilage fra landbruget, industriaffald, slam og organisk husholdningsaffald. 
 
Heraf produceres energi (biogas), tørstof (fosfor og organisk kvælstof) og renset gødning, som returneres til landbruget.
 
Maabjerg BioEnergy kommer årligt til at producere 22,8 m3 biogas, hvilket svarer til 148.000 MWh. Den producerede mængde biogas vil blive anvendt til produktion af varme og elektricitet og derved bidrage til en årlig reduktion af drivhusgas på 75.000 ton CO2.